Kest alba "Svtl stny" v klubu Tibet 24. 2. 2006

up